leveringsvoorwaarden www.kollaartshop.nl (Kollaart opleidingen, import en groothandel)

1. Begripsbepalingen

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: Kollaart opleidingen, import en groothandel

afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat

of is aangegaan.

overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/ of rechten, waaronder

gebruiksrechten, levert en/ of diensten verleend aan afnemer.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en afnemer.
2.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.

2.3 De door afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4 Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van gebruiker. Indien afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, na het tijdstip van inwerkingtreding wordt afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te herroepen.

3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Levering

4.1 Indien vermeld zal een levertermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. De afnemer kan aan een levertermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na levering te controleren op gebreken.

4.3 De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de afnemer gebruiker daarvan niet binnen veertien dagen na levering schriftelijk van in kennis stelt.

5. Risico

5.1 Het risico van de zaken gaat over op de afnemer nadat gebruiker heeft getracht de zaken aan het door de afnemer aangegeven adres af te leveren.

5.2 Indien het vervoer van de zaken door of vanwege de afnemer geschiedt, gaat het risico over op de afnemer zodra de zaken uit de macht van gebruiker zijn geraakt.

5.3 Het risico gaat tevens over op de afnemer nadat gebruiker afnemer heeft medegedeeld dat de zaken door gebruiker of derden ter beschikking van de afnemer gehouden worden.

6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn eenendertig (31) dagen te rekenen vanaf factuurdatum.

6.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de afnemer zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim.

6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de afnemer over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.

6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

6.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskosten vergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.

7. Imputatie en verrekening

7.1 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde kosten, in de tweede plaats op de verschenen vertragingsrente en in de laatste plaats tot voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.2 Verrekening van enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben, is uitgesloten.

7.3 Het is de afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben te bezwaren of te vervreemden.

8. Boete

8.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de afnemer jegens gebruiker heeft, verbeurt de afnemer zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Gebruiker behoudt het eigendom van de zaken tot voor deze zaken de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

9.2 Tot de overeengekomen prijs volledig is voldaan, is het de afnemer niet toegestaan geleverde zaken te vervreemden of deze op enigerlei wijze te bezwaren.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door afnemer op grond van de overeenkomst aan gebruiker betaalde bedragen.

10.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschades, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.

10.3 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11. Ontbinding

11.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat afnemer nalatig blijft aan zijn verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, ook al betreft dit verplichtingen zijdens afnemer uit een andere overeenkomst dan die waarvan gebruiker de uitvoering opschort of die welke de gebruiker ontbindt.

11.2. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldensanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

12. Geschillen

12.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem. Niettegenstaande het voorgaande blijft het gebruiker vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.Retourzendingen

13.1 Volgens bestelling geleverde producten worden door Kollaart opleidingen import en groothandel niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.

13.2 Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

13.3 Producten waarvan geen foto afgebeeld staat op de web-site kan voorafgaande aan bestelling een afbeelding worden opgevraagd.

13.4 In geval pakketten met zichtbare schade worden aangeboden aan afnemer en deze worden geaccepteerd door afnemer zonder dat hiervan een notitie wordt gemaakt naar vervoerder kan Kollaartwinkel voor de eventuele schade aan inhoud van deze pakketten niet aansprakelijk worden gesteld. Afnemer zal in deze gevallen zelf hierover de vervoerder aansprakelijk moeten stellen.